Kategorie

Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adresSprzedającego (P.P.H.U. FACTOR sp. z o.o., ul. Tarnopolska 60, 41-807 Zabrze).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

§Definicje

 1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

 2. Adres reklamacyjny:

P.P.H.U. FACTOR sp. z o.o.

ul. Tarnopolska 60

41-807 Zabrze

 1. Cennik dostaw 

Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej  wg taryfy:

- wpłata na konto: 15,00netto / 18,45 zł brutto

- pobranie: 20,00zł netto / 24,60 zł brutto

 1. Dane kontaktowe:

P.P.H.U. FACTOR sp. z o.o.

ul. Tarnopolska 60

41-807 Zabrze
e-mail: esklep@factor.com.pl
telefon: 32/271-50-08

 1. Dostawa – Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej 

  Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 2. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca uSprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

 5. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

 6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

 8. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

 9. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane wzamówieniu przez Kupującego.

 10. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

 11. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę

 12. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 13. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotemzamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

 14. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

 15. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

 16. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

 17. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

 18. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem factor.com.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

 19. Sprzedający:

P.P.H.U. FACTOR sp. z o.o.

ul. Tarnopolska 60

41-807 Zabrze
NIP: 648-27-65-714 , REGON: 00352942200000
zarejestrowany i widoczny w KRS pod numerem: 
0000003815 
KONTO BANKOWE: 11 1090 2590 0000 0001 2197 7978 

 1. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

 2. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

 3. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadkuKonsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

 4. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

 5. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewniłKonsumenta,

  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającegoprzy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którąSprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedającyzapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 6. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepuokreślające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzajpłatnościmiejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 


Przejdź na następną stronę